Česky

English

Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v následujících právních oblastech včetně právního zastoupení v řízeních před soudy a jinými správními orgány:

převody vlastnického práva k nemovitým věcem (sepis kupních, darovacích či směnných smluv včetně návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, daňové souvislosti, nabývání nemovitých věcí cizozemci)
bytové právo (problematika vlastnictví bytu či nebytových prostor, smlouvy o výstavbě, sepis prohlášení vlastníka budovy, založení společenství vlastníků jednotek, sepis jeho stanov, příprava a konání schůzí)
nájem a pacht (sepis smluv o nájmu bytu nebo nebytových prostor, výpověď nájmu apod.)
ostatní závazkové vztahy (např. smlouvy o dílo, o zápůjčce, smlouvy příkazní, zprostředkovatelské, o obchodním zastoupení, licenční smlouvy apod.)
věcná práva (vlastnictví věci, spoluvlastnictví a jeho zrušení a vypořádání, společné jmění manželů a jeho vypořádání, právo stavby, zástavní právo, věcná břemena, zadržovací právo)
sepis plných mocí
spotřebitelské smlouvy
odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení
dědické právo
osobnostní práva
rodinné právo (rodičovská odpovědnost, úprava styku s nezletilým dítětem, rozvod manželství včetně vypořádání majetkových vztahů, výživné)
pracovní právo
právo k nehmotným statkům (autorské právo, ochranné známky, ochrana doménového jména apod.)
právní pomoc ve věcech obchodních společností a družstev (včetně jejich založení)
bytová družstva (převody družstevních podílů, sepis stanov, příprava a konání schůzí)
obchodní rejstřík
nekalá soutěž
vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku