Česky

English

Cena právních služeb

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Odměna tak může být mezi advokátem a klientem buď domluvena (odměna smluvní), nebo se řídí ustanoveními advokátního tarifu o tzv. mimosmluvní odměně.

V případě smluvní odměny je možné domluvit odměnu nejčastěji jako časovou (účtuje se podle počtu hodin za poskytnuté právní služby) nebo paušální (účtuje se bez ohledu na odpracovaný čas za vyřízení konkrétní věci nebo za určitou časovou jednotku – např. měsíc). Nově je možné při zachování určitých stavovských pravidel sjednat i odměnu podílovou (jedná se o podíl na hodnotě nebo výsledku věci).

Mimosmluvní odměna se stanoví podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Za úkon právní služby se podle advokátního tarifu např. považuje převzetí a příprava právního zastoupení, sepis smlouvy nebo právního rozboru věci, sepis žaloby či jiného podání soudu, sepis odvolání, účast na jednání u soudu apod. Sazbu odměny za jeden úkon právní služby stanoví advokátní tarif. Tuto sazbu může advokát snížit až o 1/2.

Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní výdaje, soudní a správní poplatky, náklady na překlady a znalecké posudky) a náhrada za promeškaný čas (např. při úkonech prováděných v místech, které nejsou sídlem nebo bydlištěm advokáta, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět).

Kancelář garantuje, že klientovi bude nabídnuta taková forma odměny, která je pro něho výhodnější. Vždy přitom dbá o to, aby kromě časové a obsahové náročnosti věci byly zohledněny i finanční možnosti klienta. Před převzetím věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, které bude nutné ze strany klienta vynaložit na vyřešení věci.