Česky

English

Ochrana osobních údajů

Tento dokument vysvětluje, jakým způsobem může advokátní kancelář shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje. Dále zde najdete informace o právech, která máte ve vztahu k námi zpracovávaným osobním údajům.

Správcem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) je JUDr. Jan David, advokát, se sídlem 110 00 Praha 1, Štěpánská 39, IČ: 66466491, email: david@ak1.cz, tel. 296226612 (dále jen „Správce“).
Osobní údaje Správce zpracovává za účelem výkonu advokacie.
Právním důvodem zpracování osobních údajů je většinou plnění smlouvy o poskytování právních služeb, která může být uzavřena i ústně. Dalším důvodem je pak plnění zákonem stanovených povinností při výkonu advokacie vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie. Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta, která vyplývá z výše zmíněné smlouvy či zákonem stanovené povinnosti.
Osobní údaje mohou být poskytovány zejména účetnímu a daňovému poradci, IT expertovi udržující počítačový systém Správce (včetně dalších spolupracovníků Správce), příjemcům dle potřeb a pokynů klienta nebo orgánům veřejné správy České republiky (např. soudy či správní orgány) v případech, ve kterých je to potřebné pro účely zpracování osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti trvání smlouvy s klientem a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízení.
Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
Klienti mají tato práva: Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá. Klient má dále právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které by bylo založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku. Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, resp. z důvodu plnění zákonné povinnosti, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. Více informací o právech klientů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).
V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným Správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.